🏆 સામાન્ય અભ્યાસ ટેસ્ટ – 02 🏆

06-08-2023 | રવિવાર | MARKS : 200

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅
2🥈
3🥉
4
5
6
7
8
9
10
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 —

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


×